Verlofregeling

Aanvraag extra verlof
Extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directie, of bij de leerplichtambtenaar. Extra verlof kan alleen worden verleend in onderstaande situaties:


Wegens gewichtige omstandigheden
Deze redenen zijn op het aanvraagformulier aangegeven. Hieronder valt ook extra verlof wegens verplichtingen op grond van levensovertuiging, of godsdienst.


Voor extra vakantieverlof
Vrijstelling van de leerplicht voor vakantieverlof wordt in principe alleen verleend als de ouder/verzorger vanwege het werk (een beperkt aantal beroepen) tijdens de schoolvakanties geen vakantieverlof kan opnemen, of om medische of sociale redenen. In het eerste geval moet een verklaring van de werkgever worden overlegd. Bij extra vakantieverlof moet het gaan om de enige vakantie die in het schooljaar kan worden genoten. De directie kan in dat geval maximaal tien dagen extra vakantieverlof verlenen.
In de eerste twee weken van het schooljaar kan geen extra vakantieverlof worden verleend.

Over verlofaanvragen voor totaal maximaal tien schooldagen beslist de directie, binnen de kaders van de leerplichtwet. 
Is het gevraagde verlof meer dan 10 dagen dan is de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. In dat geval moet het verlof rechtstreeks bij hem worden aangevraagd. Bij afwijzing kunt u in dit geval in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar van Bureau Leerplicht Leiden.

Formulieren voor het aanvragen van verlof en een werkgeversverklaring zijn op school verkrijgbaar. Aanvragen moeten ruim (bij voorkeur twee maanden) van tevoren worden ingediend.
Voor vierjarigen is geen toestemming voor verlof nodig. Zij zijn niet leerplichtig. Een mededeling aan de leerkracht is voldoende.