Onze leerlingen

Ontwikkelingen en het volgen van onze leerlingen

Leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem is volledig gedigitaliseerd. Leerkrachten voeren de toetsgegevens in Parnassys (leerlingadministratie systeem) in en analyseren de opbrengsten zelf en samen met de intern begeleider. Tweemaal per jaar bespreken we de opbrengsten. De toetsresultaten vermelden we steeds op het rapport en bespreken we geregeld met kinderen en ouders.

Resultaten zijn ook zichtbaar op de chromebooks en/of tablets waarmee kinderen werken.

Cito-eindtoets

We nemen met groep 8 deel aan de cito-eindtoets. Deze toets wordt jaarlijks eind april afgenomen.

Citoscore eind groep 8:

Wij zijn blij u te kunnen melden dat het gemiddelde van de citoscore van De Regenboof 541,1 is! Goed gedaan!! Het landelijk gemiddelde is dit jaar 534,9.  


Vervolgonderwijs

Bij de bepaling van het vervolgonderwijs is een aantal peilers belangrijk.

Deze zijn: werkhouding, gedrag, toetsen, leerlingvolgsysteem en talenten van kinderen. Op basis hiervan geeft de leerkracht een advies. De eindtoets zal een bevestiging van dit advies horen te zijn. 
Het advies van de basisschool is bepalend voor toelating tot de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Bij een hogere uitslag dan verwacht bij de eindtoets in april is het mogelijk het adviesnaar boven bij te stellen. Bij een minder resultaat op de eindtoets blijft het advies ongewijzigd.