De MR

Medezeggenschapsraad

Naast meehelpen, kunnen ouders ook meedenken en bij een flink aantal zaken ook meebeslissen via de medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten om de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. De bevoegdheden zijn wettelijk en in een contract met het bestuur vastgelegd.
De medezeggenschapsraad heeft op veel onderdelen van beleid instemmings- of adviesrecht, zoals bij het vaststellen van de schoolgids, het formatieplan, het schoolplan, de ouderbijdrage, de interne organisatie en het benoemingsbeleid.

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de kinderen op school. De medezeggenschapsraad komt vrijwel maandelijks bijeen. Bij een deel van dat overleg is ook de directeur aanwezig. Het overleg is in beginsel openbaar.


Voorzitter: Jimmie van der Zwaan

Secretariaat:e-mail: mr.regenboog@sophiascholen.nl

  • Annette Dwarswaard,  Leerkracht 
  • Jacomijn Dijkstra, Leerkracht 
  • Corine Ferrari, Leerkracht 
  • Marjolein Ouwehand, Ouder
  • Saskia van den Berg, Ouder
  • Jimmie van der Zwaan (Voorzitter), Ouder